درس اوّل: معادلهٔ درجه دوم و روش های مختلف حل آن دهم ریاضی یک فصل 4: معادله ها و نامعادله ها

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76

دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76 

( حل تمرین ص 76 کتاب درسی ریاضی یک)براتون قرار دادم.

مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

حل معادله درجه دوم

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76
 گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76

معادله درجه دوم

تعریف معادله درجه دو

معادله ای که بیشترین توان آن پس از ساده کردن ۲ باشد، معادله

درجه دوم نامیده میشود و فرم کلی آن به صورت زیر است:

ax2+bx+c=0  ,   a0    ,   a,b,cR

انواع روشهای حل معادله درجه دوم

برای حل معادله درجه دوم روشهای مختلف و زیادی وجود دارد که

مهمترین آنها عبارتند از:

  • تجزیه

  • روش ریشه گیری

  • روش کلی یا Δ

  • روش هندسی (رسم نمودار)

تجزیه

زمانی که معادله درجه دوم را بتوان به صورت یک اتحاد دراورد

(که مطالب ان را در درس چهارم فصل سه قرار داده ایم ) میتوان

ریشه ها را تشخیص داد مثلا اگر اتحاد جملهمشترک یا  مربع یا

مزدوج یامکعب یا  فاکتوریل  را بتوان با تجزیه معادلهدرجه دوم

ساخت می توان داخل هر کدام از پرانتزهای حاصل از تجزیه را

مساوی صفر قرار داد و مجهولات را در این تساوی به دست اوریم

این اعداد حاصل ریشه های معادله یا بهعبارت بهتر جواب مجهولات

ما هستندمثال:   x(3x)=0  از   x23x=0    فاکتور میگیریم 

  x=0   ;   3x=0                x=3

ریشه گیری

در صورتی که عبارت رابتوان به اتحاد مزدوج تبدیل کرد می توان

به دو روش عمل کرد اولی که روش تجزیه است که در پاراگراف

قبل به خوبی توضیح داده شد و اما روش دوم که برای اتحاد

مزدوج راحت تر است این روشریشه گیری است این روش به

جای تبدیل عبارت به اتحاد مستقیما ان را مساوی صفر گذاشته

و حل میکنیم تا جواب معادله حاصل شود

مثال : x29=0          x2=9              x=±3     

 دلتا یا Δ    

معمول ترین روش و کامل ترین انهاست که به صورت زیر عمل میکند :

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص71

هندسی (یا نموداری )

این روش با رسم معادله امکان پذیر است و یا وقتی مسئله خود شکل

معادله را داده میتوان ازاین روش استفاده کرد به این صورت که هر جا

با محور x برخورد دارد یکی از جواب های معادله را به ما می دهد

صفحه 74
گام به گام ریاضی یک فصل چهار درس یک
صفحه 75
کتاب درسی ریاضی یک

نوشته های مرتبط

کتاب درسی فارسی(1)

بارم بندی اصول عقاید یک

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص112

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید