درس سوم: الگو و دنباله دهم ریاضی یک

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 15

گام به گام فصل یک ص 15

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 15

دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 15

( حل فعالیت ص 15کتاب درسی ریاضی یک)براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تعریف الگو

2-تعریف الگوی خطی

گام به گام فصل یک ص 15

 

جواب:​\( {a_{10}} = 10(3) + 2 \)​و​\( {a_n} = n(3) + 2 = 3n + 2 \)

گام به گام فصل یک ص 15

 

جواب:​\( {a_n} = n + (n + 1)2 \)

گام به گام فصل یک ص 15

جواب :از روی مدل بالا به فرمول جمله عمومی می رسیم

 

گام به گام فصل یک ص 15

جواب:​\( {a_n} = n + 2n + 2 = 3n + 2 \)​که این جواب همان جواب آیدا می باشد.

گام به گام فصل یک ص 15

جواب:​\( n = 20 \Rightarrow {a_{20}} = 3(20) + 2 = 62 \Rightarrow {a_{20}} = 62 \)

گام به گام فصل یک ص 15

جواب:​\( {a_n} = 3n + 2 \Rightarrow 3n = 77 – 2 = 75 \Rightarrow n = \frac{{75}}{3} = 25 \Rightarrow n = 25 \)

یعنی 25امین شکل دارای 77قطعه چوب کبریت است

خلاصه درس:

تعریف الگو:

الگو مدل یا یک سلسله قوانین است که با استفاده از آن می‌توان هر چیزی یا قسمتی از یک چیز را تولید نمود.

دانش شناسایی الگوها به شناسایی الگو معروف است. الگو در واقع تولید هر چیزی است که با تکرار عجین و سرشته شده باشد.

تکرار می‌تواند زیرالگوها یا زیرالگوهای اصلاح شده بر طبق چند قانون ساده داشته باشند. 

الگوی خطی:

دنباله ای از جملات است که اختلاف هر دو جمله متوالی آن برابر عدد ثابت می باشد.

جمله عمومی این دنباله ها به صورت ​\( {t_n} = an + b \)​که در آن aوbاعداد حقیقی می باشند.

الگوی زیر رو ببینیم:
…و25و20و15و10و5
در این الگو اختلاف بین هر جمله با جمله ی قبلیش 5 هست . پس این الگو یه الگوی خطیه.
مثال بعد:
…و22و19و16و13و10و7 هست، بنابراین این الگو هم یه الگوی خطیه

صفحه 10
گام به گام ریاضی یک فصل یک درس سه
صفحه 12

کتاب درسی ریاضی یک

نوشته های مرتبط

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (مسائل کاربردی معادله درجه دو)

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 49

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص38

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید