درس سوم: الگو و دنبالهدهمریاضی یکفصل 1: مجموعه، الگو و دنباله

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 19

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 19

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 19

دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 19

( حل کاردرکلاس ص 19کتاب درسی ریاضی یک)براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

دنباله

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 19

جواب:….و7و5و3و1 یا ….و8و6و4و2 

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 19

جواب: 24و15و8و3و0

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 19

جواب:2-و1-و0و1و2و3

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 19

جواب:3-و5-و7-و9-و11-

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 19

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 19
گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 19

جواب:​\( 1,3,6,10,15,21,… \)​(دنباله مثلثی)

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 19

جواب :خیر چون اختلاف هر دو جمله متوال آن مقدار ثابتی نمی باشد.

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 19

جواب:گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 19

 

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 19

 

جواب:​\( 1 + 2 + 3 + … + n = \frac{{n(n + 1)}}{2} \)

خلاصه درس:

تعریف الگو:

الگو مدل یا یک سلسله قوانین است که با استفاده از آن می‌توان هر چیزی یا قسمتی از یک چیز را تولید نمود.

دانش شناسایی الگوها به شناسایی الگو معروف است. الگو در واقع تولید هر چیزی است که با تکرار عجین و سرشته شده باشد.

تکرار می‌تواند زیرالگوها یا زیرالگوهای اصلاح شده بر طبق چند قانون ساده داشته باشند.

الگوی خطی:

دنباله ای از جملات است که اختلاف هر دو جمله متوالی آن برابر عدد ثابت می باشد.

جمله عمومی این دنباله ها به صورت ​\( {t_n} = an + b \)​که در آن aوbاعداد حقیقی می باشند.

الگوی زیر رو ببینیم:
…و25و20و15و10و5
در این الگو اختلاف بین هر جمله با جمله ی قبلیش 5 هست . پس این الگو یه الگوی خطیه.
مثال بعد:
…و22و19و16و13و10و7 هست، بنابراین این الگو هم یه الگوی خطیه

تعریف دنباله:

هر تعداد عدد که پشت سر هم قرار می گیرند یک دنباله از اعداد می نامند.به این اعداد را جملات دنباله می گویند.

دنباله فیبوناچی:

…و34و21و13و8و5و3و2و1و1و0

در هر مرحله، عدد بعدی با جمع کردن دو عدد قبل عدد مورد نظر، به دست می‌آید.

  • 2 از جمع دو عدد قبل خود ( 1 + 1 ) به دست آمده است.

  • به طور مشابه، 3 از جمع دو عدد قبل خود ( 2 + 1 ) به دست آمده است.

  • و 5 از جمع ( 3 + 2 ) به دست می‌آید.

  • و به همین ترتیب ادامه می‌یابد!

گام به گام ریاضی یک فصل یک درس سه

فعالیت ص 15

کاردرکلاس وفعالیت ص 17و18

کاردرکلاس ص 19

تمرین ص 20

کتاب درسی ریاضی یک

آیتم های مشابه

سوال امتحانی محاسبه ضابطه تابع

کتاب درسی ریاضی یک

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص89

مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 56

مدیر مدیر

بار مبندی درس دین و زندگی(1) رشته علوم انسانی

مدیر مدیر

بارم بندي دروس رياضي دهم

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید