درس دوم: متمم یک مجموعه دهم ریاضی یک فصل 1: مجموعه، الگو و دنباله

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 8

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 8

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 8

دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 8

( حل فعالیت ص 8کتاب درسی ریاضی یک)براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1- تعریف مجموعه مرجع

2-تعریف مجموعه متمم

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 8
گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 8
گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 8
گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 8
گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 8
گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 8
گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 8
گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 8

خلاصه درس:

مجموعه مرجع:

یک مجموعه است که تمام مجموعه‌های دیگر یا اشیائی که می‌خواهیم معرفی کنیم یا روی آن‌ها عملیاتی انجام دهیم باید عضو آن (مجموعهٔ جهانی) باشند. مجموعهٔ جهانی را معمولاً با «U» نشان می‌دهند. مجموعهٔ جهانی می‌تواند مطابق با نیاز، مجموعه‌هایی چون مجموعه اعداد طبیعی، مجموعه اعداد حسابی، مجموعه اعداد صحیح، مجموعه اعداد حقیقی، یک خط، صفحه یا فضا یا … باشد و در سهولت مشخص کردن مجموعه‌های مختلف بسیار کارا می‌باشد. به عیارت دیگر

در هر مبحث، مجموعه ای را که همهٔ مجموعه های مورد بحث، زیرمجموعه آن باشند،مجموعهٔ مرجع می نامیم و آن را باUنشان می دهند.

متمم یک مجموعه:

هرگاهUمجموعه مرجع باشد و​\( A \subseteq U \)​آنگاه مجموعهٔ​\( U – A \)​را متمم مجموعه Aمی نامند وآن را

با نماد ​\( A’ \)​نمایش می دهند.به عبارت دیگر متمم Aشامل عضوهایی از Uاست که در مجموعه Aنمی باشد.

مثال 

فرض کنیم Uنشان دهندهٔ مجموعهٔ تمام کتاب های کتابخانه آیت اللّٰه العظمی مرعشی نجفی (ره)وAمجموعهٔ کتاب های خطی آن باشد.

اگر مجموعه ای را که شامل کتاب های چاپی این کتابخانه است با ​\( A’ \)​نشان دهیم، آنگاه می توانیم نمودارون را درباره کتاب های این کتابخانه رسم کنیم. در این مثالUرا که شامل تمام کتاب های کتابخانه می باشد، مجموعهٔ مرجع و​\( A’ \)​را متمم Aمی نامیم.

نمودار ون متمم A:

در نمودارهاي ون، مرسوم است كه مجموعه‌ي مرجع را با مستطيل نمايش مي‌دهند. در نمودار ون زير قسمت قرمز رنگ متمم Aرا نمايش مي‌دهد.

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 8

صفحه 6

گام به گام ریاضی یک فصل یک درس دو

صفحه 7

کتاب درسی ریاضی یک

نوشته های مرتبط

کتاب درسی جامعه شناسی (1)

بارم بندی علوم وفنون ادبی (1)

کتاب درسی عربی 1رشته علوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی احکام 1

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص62

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه