گام به گام آمار و احتمال فصل دو درس سه

گام به گام آمار و احتمال فصل دو درس سه

کتاب درسی آمار واحتمالفصل دو درس سه

دوستان در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال فصل دو  درس سه

که شامل حل کاردر کلاس ها ،فعالیت ها و تمرین های از ص52تا ص66 کتاب  درسی آمار واحتمال ) براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

احتمال شرطی

فعالیت ص 52

 

کاردر کلاس ص59

کاردر کلاس ص53وفعالیت ص 54

 

فعالیت ص 61

کاردر کلاس ص 55وص56

کاردر کلاس ص 63

کاردر کلاس ص57

تمرین ص 64وص65

فعالیت ص58

تمرین ص 66

 

خلاصه درس:

در مسائلی که در آنها با عدم قطعیت و احتمال سر و کار داریم، گاهی با سؤا لهایی شرطی مواجه هستیم اگر فردا برف ببارد،

چقدر احتمال دارد راه برخی روستاهای دهستان های شهرستان کنگاور مسدود شودر راننده ای از کمربند ایمنی استفاده نکند،

چقدر احتمال دارد پس از  تصادف، دچار نقص عضو شوداگر دانش آموزی در سال یازدهم موفق به کسب معدل بالای 18شود،

چقدر احتمال دارد که در سال گذشته معدلش زیر 15 بوده باشد

در همهٔ این موارد با دو پیشامد مختلف سر و کار داریم و فرض می کنیم یکی از آنها رخ داده است و

می خواهیم بدانیم احتمال رخ دادن دومی چه تغییری کرده است.

احتمال شرطی:

فرض کنید پیشامد B با احتمال مثبت رخ داده است. احتمال پیشامد A به شرط B را به صورت P(A|B) می‌نویسیم و می‌خوانیم احتمال A به شرط B. این احتمال به صورت زیر تعریف می‌شود.

P(A|B)=P(A∩B)P(B); P(B)>0

با توجه به این تعریف، اگر P(B)=0، احتمال شرطی تعریف نشده است.

گام به گام آمار و احتمال فصل دو درس سه

همانطور که در تصویر دیده می‌شود، به نظر می‌رسد، با اطلاع از وقوع پیشامد B، فضای نمونه از S به B تقلیل پیدا کرده است و احتمال پیشامد A باید براساس فضای نمونه جدید محاسبه شود.

می‌توان نشان داد که احتمال شرطی نیز یک تابع احتمال است. یعنی در اصول تابع احتمال که توسط کولموگروف معرفی شد، صدق می‌کند. گفتنی است که اصول احتمال در مطلب آزمایش تصادفی، پیشامد و تابع احتمال معرفی شده‌اند.

برای نشان دادن موضوع یاد شده این اصول را برای احتمال شرطی بررسی می‌کنیم:

اصل اول– احتمال شرطی نامنفی است. بنا به تعریف احتمال شرطی، مشخص است که در رابطه ذکر شده، مخرج نامنفی و صورت نیز نامنفی است. در نتیجه نسبت این دو قسمت نیز نامنفی خواهد بود.

اصل دوم– مقدار احتمال شرطی برای فضای نمونه باید برابر با ۱ باشد. یعنی:

 

 
 

 

گام به گام فصل دو درس دو گام به گام آمار و احتمال فصل دو گام به گام فصل دو درس چهار

کتاب درسی آمار واحتمال