تبدیل های هندسی تبدیل های هندسی و کاربردها دهم هندسه 2

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 38

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 38

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 38

دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل دو ص 38

( حل فعالیت ص38 کتاب درسی هندسه دو )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تبدیل های هندسی طولپا (ایزومتری)

2-بازتاب

 

 

جواب)

الف) مستطیل- زیرا 4 زاویه ی 90 درجه دارد و ضلع های روبرو باهم موازی و مساوی اند.

ب)

 

ب قسمت دوم)

ب قسمت سوم) می دانیم هر نقطه روی عمود منصف یک پاره خط از دو سر آن پاره خط به یک فاصله است نقطه M روی عمود منصف AAٌ (خط d) است پس از دو سر آن یعنی A و Aٌ به یک فاصله است یعنی MA=MAٌ

پ) زیرا دو نقطه از خط MB بر خط MBٌ  تصویر شده است پس تصویر بقیه ی نقاط نیز روی خط ام MBٌ قرار می گیرد. حال داریم:

 

ت) دو نقطه از خط AB بر خطی که شامل Aٌ M است ، تصویر شده است ، پس تصویر سایر نقاط AB نیز روی خط MAٌ قرار می گیرد. حال داریم :

خلاصه درس:

تبدیل های هندسی:

در زندگی روزمره و بسیاری از پدیده های اطرافمان نظیر طراحی پارچه، نقش فرش،کاشی کاری، گچ بری و… شکل های مختلف،

طبق الگویی خاص تکرار می شود. دراین فصل وضعیت های مختلفی را که هر شکل مشخص در اثر حرکت مجموعه نقاط در
صفحه پیدا می کند، مطالعه و بررسی خواهیم کرد.
این حرکت ها می تواند دارای ویژگی های خاص قابل تعریف باشد؛ حرکاتی که سال های
قبل با نمونه هایی از آن آشنا شده اید و با توجه به نوع این ویژگی ها، آنها را انتقال، بازتاب(تقارن محوری) یا دوران نامیده اید.

انتقال، بازتاب و دوران را تبدیل های هندسی می نامیم.

تبدیل های مطرح شده  می تواند موقعیت (جایگاه شکل درصفحه) یا اندازۀ  شکل را تغییر دهد.
تبدیل یافتۀ یک شکل را، تصویر آن می نامیم.

به طور شهودی می توان دید که بازتاب، انتقال و دوران، می توانند موقعیت
شکل را تغییر دهند ولی اندازه پاره خط ها و زاویه ها را تغییر نمی دهند.

بعد از اعمال هریک از تبدیلات انتقال، بازتاب و دوران بر روی هندسه، تغییری در ابعاد شکل، مساحت، زاویه و طول خطوط ایجاد نمی شود.

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 34

دوران

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 34

بازتاب محوری

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 34

انتقال

تبدیل ایزومتری یا طولپا:

 تبدیلی که در آن فاصله بین نقاط یا طول پاره خطها ثابت می ماند. اگر یک تبدیل
ایزومتري باشد طول هر خط با طول تصویرش و محیط شکل با محیط تصویرش برابر است.

 

صفحه 35

گام به گام هندسه دو فصل دو درس یک

صفحه 36

کتاب درسی هندسه دو

نوشته های مرتبط

کتاب درسی اصول عقاید یک

مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص73

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 21 قدیم

مدیر مدیر

کتاب درسی علوم و معارف قرآنی یک

مدیر

سوال امتحانی تابع ثابت

سوال امتحانی تابع همانی

ارسال دیدگاه