تبدیل های هندسیتبدیل های هندسی و کاربردهادهمهندسه 2

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 39

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 39

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 39

دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل دو ص 39

( حل فعالیت ص39 کتاب درسی هندسه دو )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تبدیل های هندسی بازتاب

2-رابطه بازتاب با اندازه خط وشیب آن

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 39 

 

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 39

 

جواب)

الف) موازی اند ( در قسمت الف فعالیت قبل اثبات شده است). – بله

ب) شیب خط را حقظ نمی کند .بنابراین در حالت کلی شیب خط را حفظ نمی کند.

خلاصه درس:

تبدیل های هندسی:

در زندگی روزمره و بسیاری از پدیده های اطرافمان نظیر طراحی پارچه، نقش فرش،کاشی کاری، گچ بری و… شکل های مختلف،

طبق الگویی خاص تکرار می شود. دراین فصل وضعیت های مختلفی را که هر شکل مشخص در اثر حرکت مجموعه نقاط در
صفحه پیدا می کند، مطالعه و بررسی خواهیم کرد.
این حرکت ها می تواند دارای ویژگی های خاص قابل تعریف باشد؛ حرکاتی که سال های
قبل با نمونه هایی از آن آشنا شده اید و با توجه به نوع این ویژگی ها، آنها را انتقال، بازتاب(تقارن محوری) یا دوران نامیده اید.

انتقال، بازتاب و دوران را تبدیل های هندسی می نامیم.

تبدیل های مطرح شده  می تواند موقعیت (جایگاه شکل درصفحه) یا اندازۀ  شکل را تغییر دهد.
تبدیل یافتۀ یک شکل را، تصویر آن می نامیم.

به طور شهودی می توان دید که بازتاب، انتقال و دوران، می توانند موقعیت
شکل را تغییر دهند ولی اندازه پاره خط ها و زاویه ها را تغییر نمی دهند.

بعد از اعمال هریک از تبدیلات انتقال، بازتاب و دوران بر روی هندسه، تغییری در ابعاد شکل، مساحت، زاویه و طول خطوط ایجاد نمی شود.

 

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 34

دوران

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 34

بازتاب محوری

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 34

انتقال

تبدیل ایزومتری یا طولپا:

 تبدیلی که در آن فاصله بین نقاط یا طول پاره خطها ثابت می ماند. اگر یک تبدیل
ایزومتري باشد طول هر خط با طول تصویرش و محیط شکل با محیط تصویرش برابر است.

دیدیم که طولپاها اندازهٔ زاویه را هم حفظ می کنند. بنابراین به طور کلی هر چندضلعی
و تصویر آن تحت تأثیر یک طولپا از جمله بازتاب با هم همنهشت هستند.

صفحه 36

گام به گام هندسه دو فصل دو درس یک

صفحه 38

کتاب درسی هندسه دو

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص64

مدیر مدیر

دنباله هندسی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم مربوط به توان های گویا

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص78

مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص80

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 36

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید