تبدیل های هندسی تبدیل های هندسی و کاربردها دهم هندسه 2

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 40

گام به گام هندسه دو فصل دو ص40

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 40

دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل دو ص 40

( حل کاردرکلاس ص40 کتاب درسی هندسه دو )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تبدیل های هندسی بازتاب

2-رابطه بازتاب با اندازه خط وشیب آن

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 40    

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 40
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 40
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 40
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 40
جواب)

الف) از Aٌ بر خط d عمود و به همان اندازه ، طول عمود را امتداد می دهیم تا بر A منطبق شود.

ب) خود آن نقطه – 

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 40

پ) همنهشت

ت) موازی

ث) خود خط – بی شمار

خلاصه درس:

تبدیل های هندسی:

در زندگی روزمره و بسیاری از پدیده های اطرافمان نظیر طراحی پارچه، نقش فرش،کاشی کاری، گچ بری و… شکل های مختلف،

طبق الگویی خاص تکرار می شود. دراین فصل وضعیت های مختلفی را که هر شکل مشخص در اثر حرکت مجموعه نقاط در
صفحه پیدا می کند، مطالعه و بررسی خواهیم کرد.
این حرکت ها می تواند دارای ویژگی های خاص قابل تعریف باشد؛ حرکاتی که سال های
قبل با نمونه هایی از آن آشنا شده اید و با توجه به نوع این ویژگی ها، آنها را انتقال، بازتاب(تقارن محوری) یا دوران نامیده اید.

انتقال، بازتاب و دوران را تبدیل های هندسی می نامیم.

تبدیل های مطرح شده  می تواند موقعیت (جایگاه شکل درصفحه) یا اندازۀ  شکل را تغییر دهد.
تبدیل یافتۀ یک شکل را، تصویر آن می نامیم.

به طور شهودی می توان دید که بازتاب، انتقال و دوران، می توانند موقعیت
شکل را تغییر دهند ولی اندازه پاره خط ها و زاویه ها را تغییر نمی دهند.

بعد از اعمال هریک از تبدیلات انتقال، بازتاب و دوران بر روی هندسه، تغییری در ابعاد شکل، مساحت، زاویه و طول خطوط ایجاد نمی شود.

 

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 34

دوران

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 34

بازتاب محوری

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 34

انتقال

تبدیل ایزومتری یا طولپا:

 تبدیلی که در آن فاصله بین نقاط یا طول پاره خطها ثابت می ماند. اگر یک تبدیل
ایزومتري باشد طول هر خط با طول تصویرش و محیط شکل با محیط تصویرش برابر است.

دیدیم که طولپاها اندازهٔ زاویه را هم حفظ می کنند. بنابراین به طور کلی هر چندضلعی
و تصویر آن تحت تأثیر یک طولپا از جمله بازتاب با هم همنهشت هستند.

درحالت کلی بازتاب شیب خط را حفظ نمی کند.

صفحه 38

گام به گام هندسه دو فصل دو درس یک

صفحه 39

کتاب درسی هندسه دو

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 17

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص29

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 47

مدیر مدیر

بارم بندي درس احكام 1رشته علوم و معارف اسلامي

مدیر

بارمبندی دروس ریاضی پایه دهم

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص13قدیم

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه