Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/emadrese/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema/article.php on line 52

وبلاگ

تبدیل های هندسی تبدیل های هندسی و کاربردها دهم هندسه 2

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 49

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 49

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 49

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 49

دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل دو ص 49

( حل فعالیت وکاردرکلاس ص49کتاب درسی هندسه دو )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1- تعریف تبدیل همانی  درهندسه

2-ارتباط تجانس با اندازه زاویه ها و اضلاع اشکال هندسی

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 49
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 49  
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 49
گام به گام هندسه دو ص 49
 
جواب) مثلث های ABC و Aٌ Bٌ Cٌ متشابه اند، ولی متجانس نیستند،زیرا پاره خط هایی که نقاط متناظر را به هم وصل می کنند، همرس نیستند.
گام به گام هندسه دو ص 49
جواب) ثابت –انتقال همانی است،اگر V=O. دوران همانی است،اگر a=0o.تجانس همانی است اگر K=1.

بله

1- خیر ، زیرا همه ی نقاط تحت یک بردار غیر صفرv جابه جا می شوند، پس تصویرشان نمی تواند بر خودشان منطبق شود.

2- بله، مرکز دوران نقطه ثابت تبدیل است.

3- بله، مرکز تجانس نقطه ثابت تبدیل است.

خلاصه درس:

تبدیل های هندسی:

در زندگی روزمره و بسیاری از پدیده های اطرافمان نظیر طراحی پارچه، نقش فرش،کاشی کاری، گچ بری و… شکل های مختلف،

طبق الگویی خاص تکرار می شود. دراین فصل وضعیت های مختلفی را که هر شکل مشخص در اثر حرکت مجموعه نقاط در
صفحه پیدا می کند، مطالعه و بررسی خواهیم کرد.
این حرکت ها می تواند دارای ویژگی های خاص قابل تعریف باشد؛ حرکاتی که سال های
قبل با نمونه هایی از آن آشنا شده اید و با توجه به نوع این ویژگی ها، آنها را انتقال، بازتاب(تقارن محوری) یا دوران نامیده اید.

انتقال، بازتاب و دوران را تبدیل های هندسی می نامیم.

تبدیل های مطرح شده  می تواند موقعیت (جایگاه شکل درصفحه) یا اندازۀ  شکل را تغییر دهد.
تبدیل یافتۀ یک شکل را، تصویر آن می نامیم.

به طور شهودی می توان دید که بازتاب، انتقال و دوران، می توانند موقعیت
شکل را تغییر دهند ولی اندازه پاره خط ها و زاویه ها را تغییر نمی دهند.

بعد از اعمال هریک از تبدیلات انتقال، بازتاب و دوران بر روی هندسه، تغییری در ابعاد شکل، مساحت، زاویه و طول خطوط ایجاد نمی شود.

تبدیل همانی:

تبدیل Tرا تبدیل همانی گویند هرگاه به ازای هر نقطه Aاز صفحه Pداشته باشیم ​\( T(A) = A \)​ معمولا تبدیل همانی را با Iنمایش می دهند پس ​\( I(A) = A \)

 تعریف تجانس:

در هندسه اقلیدسی، تجانس یکنواخت یا تجانس همسانگرد، تبدیلی خطی است که اشکال را در تمام جهات به یک مقیاس بزرگ یا کوچک می‌کند.

در حالت کلی‌تر، ضریب تجانس در جهات گوناگون می‌تواند متفاوت باشد. در این صورت به آنتجانس غیریکنواخت یا ناهمسانگرد گویند

. در حالت اول شکل متجانس مشابه شکل اصلی است، ولی در حالت دوم شکل متجانس متفاوت است مثلاً حاصل تجانس غیریکنواخت یک مربع می‌تواند یک مستطیل باشد.

 

 

صفحه 46

گام به گام هندسه دو فصل دو درس یک

صفحه 48

کتاب درسی هندسه دو

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *