کاربرد تبدیل ها هندسه 2 یازدهم

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53

دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53

( مسائل متن کتاب ص 53و54 کتاب درسی هندسه دو )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-کاربرد تبدیل ها

2-انتقال

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53

جواب:بازتاب مثلث BCDرانسبت به محور بازتاب BDبه دست می آوریم

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53

جواب:تحت بازتاب طول ثابت می ماند یعنی:

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53

جواب:هرنقطه روی محور بازتاب تصویر خودش است و ​\( A’ \)​نیز تصویر Aمی باشد پس:

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53

خلاصه درس:

در زندگی روزمره و بسیاری از پدیده‌های اطرافمان نظیر طراحی پارچه، نقش فرش، کاشیک‌اری، گچ‌بری و …، شکلهای مختلف

طبق الگویی خاص تکرار می شوند؛ این حرکت‌ها می توانند دارای ویژگی های خاصی باشند.

تبدیلات هندسی در چهار دسته انتقال، دوران، تغییر مقیاس و بازتاب محوری قرار می گیرند.

بعد از اعمال هریک از تبدیلات انتقال، بازتاب و دوران بر روی هندسه، تغییری

در ابعاد شکل، مساحت، زاویه و طول خطوط ایجاد نمی شود.

تبدیل (transformation) یک شکل در دستگاه مختصات x-y را می گیرد ـــ فرض کنید

یک مثلث، متوازی الاضلاع، چندضلعی، هرچیزی ـــ و آن را به یک شکل مرتبط تبدیل می کند.

به شکل گرفته شده توسط تبدیل، شکل سابق (before) و همینطور تصویر پیشین (pre-image) گفته می شود و

به شکل تولید شده طی این فرآیند، شکل بعدی (after) و همینطور تصویر (image) گفته می شود.

این تبدیل ممکن است تصویر اصلی را بزرگتر یا کوچکتر کند، آن را بپیچاند و به یک نسخۀ خنده دار از آن تبدیل کن

د (مانند وقتیکه در آینه های خمیده خودتان را نگاه می کنید)، شکل را بچرخاند،

آن را به یک موقعیت جدید سُر بدهد، آن را چپه کند ـــ یا

ممکن است تبدیل این شکل را در چندین ترکیب از این روش ها تغییر بدهید.

 دوران 

 

بازتاب محوری

انتقال

همچنین به کمک تبدیل تغییر مقیاس می توان ابعاد اشکال هندسی را با نسبت‌های مشخص بزرگتر و یا کوچکتر نمود.

 

صفحه 49

گام به گام هندسه دو فصل دو درس دو

صفحه 50

کتاب درسی هندسه دو

نوشته های مرتبط

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 41

مدیر مدیر

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

مدیر مدیر

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 23

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص95

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57

مدیر مدیر

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 29

ارسال دیدگاه