کاربرد تبدیل هاهندسه 2یازدهم

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56

دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56

( تمرین ص56وپرسش متن ص 57 کتاب درسی هندسه دو )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-کاربرد تبدیل ها

2-قضیه هرون ویافتن کوتاه ترین مسیر

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56

پرسش متن ص 57

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 57

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56

 

خلاصه درس:

در زندگی روزمره و بسیاری از پدیده‌های اطرافمان نظیر طراحی پارچه، نقش فرش، کاشیک‌اری، گچ‌بری و …، شکلهای مختلف

طبق الگویی خاص تکرار می شوند؛ این حرکت‌ها می توانند دارای ویژگی های خاصی باشند.

تبدیلات هندسی در چهار دسته انتقال، دوران، تغییر مقیاس و بازتاب محوری قرار می گیرند.

بعد از اعمال هریک از تبدیلات انتقال، بازتاب و دوران بر روی هندسه، تغییری

در ابعاد شکل، مساحت، زاویه و طول خطوط ایجاد نمی شود.

تبدیل (transformation) یک شکل در دستگاه مختصات x-y را می گیرد ـــ فرض کنید

یک مثلث، متوازی الاضلاع، چندضلعی، هرچیزی ـــ و آن را به یک شکل مرتبط تبدیل می کند.

به شکل گرفته شده توسط تبدیل، شکل سابق (before) و همینطور تصویر پیشین (pre-image) گفته می شود و

به شکل تولید شده طی این فرآیند، شکل بعدی (after) و همینطور تصویر (image) گفته می شود.

این تبدیل ممکن است تصویر اصلی را بزرگتر یا کوچکتر کند، آن را بپیچاند و به یک نسخۀ خنده دار از آن تبدیل کن

د (مانند وقتیکه در آینه های خمیده خودتان را نگاه می کنید)، شکل را بچرخاند،

آن را به یک موقعیت جدید سُر بدهد، آن را چپه کند ـــ یا

ممکن است تبدیل این شکل را در چندین ترکیب از این روش ها تغییر بدهید.

 دوران 

 

بازتاب محوری

انتقال

همچنین به کمک تبدیل تغییر مقیاس می توان ابعاد اشکال هندسی را با نسبت‌های مشخص بزرگتر و یا کوچکتر نمود.

 

صفحه 53

گام به گام هندسه دو فصل دو درس دو

صفحه 55

کتاب درسی هندسه دو

آیتم های مشابه

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص85

هندسه تحلیلی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 19

ریاضی دو (ریاضی یازدهم تجربی)

مدیر

حل معادله قدرمطلق در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 23

دیدگاهی بنویسید