کاربرد تبدیل هاهندسه 2یازدهم

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59

دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59

( پرسش متن ص 59وتمرین ص60کتاب درسی هندسه دو )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تقارن باز تابی (خطی)

2-تقارن دورانی (چرخشی)

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59

جواب:در صورتی که nزوج باشد.

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59
گام به گام هندسه دوفصل دوص 59
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59
خلاصه درس:
تقارن بازتابی(خطی):

اگر شکلی تحت یک بازتاب بر خودش منطبق شود،گوییم آن شکل تقارن باز تابی (خطی)دارد

تقارن دورانی (چرخشی): اگر شکلی تحت دورانی با زاویه ​\( 0 < \alpha \leqslant 360 \)

برخودش منطبق شود گوییم تقارن دورانی (چرخش) دارد.

به عبارتی، تحت این تبدیل ها تصویر این مثلث بر خودش منطبق می شود؛

چنین تبدیل هایی را تبدیل های تقارنی اینمثلث می نامیم.

در اینجا برای شناسایی تبدیل های تقارنی یک شکل، شکل را تنها در یک جهت )خلاف یا موافق جهت
حرکت عقربه های ساعت( دوران می دهیم؛ با این تعریف، مثلث متساوی الاضلاع دارای 6 تبدیل تقارنی است.

دقت کنید که دوران ° 360 ، تبدیل انتقال با بردار صفر و تبدیل تجانس با نسبت تجانس k=1

علاوه بر اینکه هر شکلرا به خود آن شکل نظیر می کنند هر نقطه

از شکل را نیز به خود آن نقطه نظیر می کنند.که پیش از این،

آنها راتبدیل های همانی نامیدیم. بنابراین تمام

تبدیل های همانی فقط یک تبدیل تقارنی به شمار می رود

تبدیل تقارنی:

.تبدیل طولپای Tرا تبدیل تقارنی شکل Fمی نامیم به شرط اینکه

تبدیل یافتۀ شکلتحت آن تبدیل بر خود شکلFمنطبق شود؛ یعنی داشته باشیم​\( T(F) = F \)

تقارن مرکزی:

تقارن دورانی با زاویه180درجه  را تقارن مرکزی نیز می نامند.

در این حالت مرکز دوران را مرکز تقارن شکل می گویند.

در زندگی روزمره و بسیاری از پدیده‌های اطرافمان نظیر طراحی پارچه،

نقش فرش، کاشیک‌اری، گچ‌بری و …، شکلهای مختلف

طبق الگویی خاص تکرار می شوند؛ این حرکت‌ها می توانند دارای ویژگی های خاصی باشند.

تبدیلات هندسی در چهار دسته انتقال، دوران، تغییر مقیاس و بازتاب محوری قرار می گیرند.

بعد از اعمال هریک از تبدیلات انتقال، بازتاب و دوران بر روی هندسه، تغییری

در ابعاد شکل، مساحت، زاویه و طول خطوط ایجاد نمی شود.

تبدیل (transformation) یک شکل در دستگاه مختصات x-y را می گیرد ـــ فرض کنید

یک مثلث، متوازی الاضلاع، چندضلعی، هرچیزی ـــ و آن را به یک شکل مرتبط تبدیل می کند.

به شکل گرفته شده توسط تبدیل، شکل سابق (before) و همینطور تصویر پیشین (pre-image) گفته می شود و

به شکل تولید شده طی این فرآیند، شکل بعدی (after) و همینطور تصویر (image) گفته می شود.

این تبدیل ممکن است تصویر اصلی را بزرگتر یا کوچکتر کند، آن را بپیچاند و به یک نسخۀ خنده دار از آن تبدیل کن

د (مانند وقتیکه در آینه های خمیده خودتان را نگاه می کنید)، شکل را بچرخاند،

آن را به یک موقعیت جدید سُر بدهد، آن را چپه کند ـــ یا

ممکن است تبدیل این شکل را در چندین ترکیب از این روش ها تغییر بدهید.

صفحه 55

گام به گام هندسه دو فصل دو درس دو

صفحه 56

کتاب درسی هندسه دو

آیتم های مشابه

آزمون رایگان آشنایی با هندسه تحلیلی یازدهم تجربی

مدیر

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص121

سوال امتحانی محاسبه دامنه وبرد با کمک نمودار تابع

توابع نمایی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 15

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 6

دیدگاهی بنویسید