رشته ریاضیروابط طولی در مثلثگام به گام پایه یازدهمگام به گام هندسه دوهندسه 2ویژه

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 62

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 62

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 62

دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل سه ص 62

( فعالیت ص62کتاب درسی هندسه دو )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

 

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 62

جواب)

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 62 گام به گام هندسه دو فصل سه ص 62 گام به گام هندسه دو فصل سه ص 62

در هر مثلث قائم الزاویه ضلع به سینوس زاویه مقابل آن برابر است با اندازه وتر.

سینوس، کسینوس و تانژانت

مفاهیم سینوس، کسینوس و تانژانت برابر با نسبت اضلاع یک مثلث قائم‌الزاویه تعریف می‌شوند. در زیر مثلثی قا‌ئم‌الزاویه و توابع مثلثاتی مربوط به آن تعریف شده‌اند.

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 62

جهت به‌خاطر سپردن، می‌توانید از شکل‌های زیر استفاده کنید. در این اشکال، از فلش‌های صورتی رنگی استفاده شده که ابتدای آن اندازه ضلع قرار گرفته در صورت و انتهایش اندازه ضلعِ مخرجِ کسر را نشان می‌دهد.

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 62

توجه داشته باشید که مقادیر سینوس و کسینوس کمتر از ۱ و بیشتر از ۱- هستند؛ اما مقدار تانژانت می‌تواند از منفی بینهایت تا مثبت بینهایت تغییر کند.

قانون سینوس‌ها، رابطه‌ای است که کاربرد بسیاری در محاسبات مربوط به مثلث‌ها دارد.

البته جهت تحلیل زوایا و اندازه اضلاع یک مثلث می‌توان از قانون کسینوس‌ها نیز بهره برد.

جهت بیان این قانون، در ابتدا مثلث زیر را در نظر بگیرید.

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 62

همان‌طور که در مثلث فوق نشان داده شده، حروف کوچک بیان‌کننده اضلاع و حروف بزرگ بیان‌کننده زوایای مثلث هستند. قانون سینوس‌ها، رابطه زیر را بین طول اضلاع و زوایا، به شکل زیر بیان می‌کند:

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 62

در حقیقت رابطه بالا بیان می‌کند که حاصل تقسیم یک ضلع مثلث به سینوس زاویه مقابلش، برای تمامی اضلاع آن، مقداری ثابت است. جهت آزمایش این رابطه، مثلثی مطابق با تصویر زیر با زوایا و طول‌های مشخصی رسم شده است.

 

صفحه 56

گام به گام هندسه دو فصل سه درس یک

صفحه 59

کتاب درسی هندسه دو

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 4

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53

بارم بندی درس هنر

جبر مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 3

کتاب درسی شیمی یک

مدیر

دیدگاهی بنویسید