رشته ریاضیقضیۀ هرون (محاسبۀ ارتفاع ها و مساحت مثلث)گام به گام پایه یازدهمگام به گام هندسه دو

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

دوستان در این نوشته ، گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

(کاردرکلاس وتمرین ص75 کتاب درسی هندسه دو )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

قضیه هرون(محاسبه ارتفاع هاومساحت مثلث ها)

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

جواب)

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

جواب)

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

جواب)

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

گام به گام هندسه دو تمرین صفحه 75 گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

جواب)

الف)

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

ب)

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

پ)

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

جواب)

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75جواب)گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

جواب)

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75 گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

جواب)

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75 گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

جواب)

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

جواب)

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

جواب)

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

جواب)

الف) 

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

ب)

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

پ)

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

جواب)

الف) 

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

ب)

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

پ)

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

در هندسه فرمول هرون (رابطه هرون) (به انگلیسی: Heron’s formula) فرمولی است که با استفاده از آن می‌توان

مساحت یک مثلث را بدون داشتن ارتفاع آن به دست آورد. نام آن از نام هرون اسکندرانی گرفته شده‌است.

این فرمول به صورت زیر بیان شده‌است:

S = p ( p − a ) ( p − b ) ( p − c ) 
در اینجا،p برابر نصف محیط مثلث، و a و b و c برابر اضلاع مثلث و S نشانه مساحت مثلث می‌باشند.

 
فرمول هرون به روش‌های زیر نیز می‌تواند نوشته شود:

اثبات قضیه هرون:

با استفاده از جبر و قوانین نسبت‌های مثلثاتی می‌توان این فرمول را اثبات کرد.

این اثبات با اثباتی که هرون در کتابش (متریکا) در سال ۶۰ ق. م. منتشر کرده بود، متفاوت است.

مثلثی با اضلاع a و b و c در نظر می‌گیریم که در آن زاویه مقابل ضلع به ترتیب A و B و C است.

طبق قانون کسینوس‌ها از قانونی از کسینوس‌ها استفاده می‌کنیم که به اضلاع مثلث مرتبط باشد و

متغیرهای اضلاع ان مثلث دران حضور داشته باشد زیرا می‌خواهیم با استدلال استنتاجی از اضلاع مثلث،

مساحت آن را نتیجه بگیریم و کسینوس هر زاویه برابر است با:

مجموع مربعات دو ضلعی که زاویه بین ان است منهای مربع ضلع دیگر تقسیم بر؛ ۲

برابر ضرب دو ضلعی که زاویه مورد نظر بین ان دو می‌باشد و به بیان ریاضی داریم:

ضمناً مجموع مربع سینوس یک زاویه با مربع کسینوس همان زاویه برابر است با یک و از طریق همین رابطه

سینوس بر حسب مربع کسینوس بدست می‌آید (رابطه دومی که در زیر ملاحظه می‌کنید)

 
مساحت مثلث را با T نشان می‌دهیم. در این روش از طریق رابطه سینوس و کشیدن
یک مثلث با یک ارتفاع و نوشتن رابطه مساحت مثلث
یعنی قاعده ضربدر ارتفاع تقسیم بر ۲ و ادغام این‌ها باهم رابطه را نتیجه گرفته می شود که همان رابطه زیر است:

 

صفحه 72

گام به گام هندسه دو فصل سه درس چهار

صفحه 74

کتاب درسی هندسه دو

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 45

مدیر مدیر

کتاب کار زبان انگلیسی1

مدیر

گام به گام ریاضی دو فصل یک صفحه 16

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 13

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 36

جبر مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

دیدگاهی بنویسید