دایرهمفاهیم اولیه و زاویه ها در دایرههندسه 2یازدهم

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

( حل پرسش متن وفعالیت ص11 کتاب درسی هندسه دو )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-فاصله نقطه از خط

2-وضعیت خط با دایره

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

الف) دو

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

ب) یک – خط و دایره مماس اند یا خط بر دایره مماس است.

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

پ) هیچ نقطه مشترکی ندارند و خط و دایره جدا از هم اند.

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

الف) نقطه F زیرا نقطه ای از خط است که روی دایره قرار دارد.

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

ب) نقطه F زیرا طول عمود بر یک خط کوتاه ترین فاصله تا آن خط است.

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

پ) برهم عمودند.

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

اگردو نقطه A و B را در نظر بگیریم داریم:

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

اگر هر نقطه ی دیگری را در نظر بگیریم فاصله ان تا مرکز دایره بزرگتر از شعاع دایره است و فقط یک نقطه وجود دارد که فاصله ی آن از مرکز دایره برابر با شعاع است یعنی فقط یک نقطه تماس وجود دارد که بر دایره مماس است.

خلاصه درس:

دایره یکی از شکل های مهم در هندسه است که در پایه های قبل با تعریف و برخی ازویژگی های آن آشنا شده اید.

در ادامه با استفاده از شکل دایره، برخی موارد یادآوریشده است که از قبل با آنها آشنایی دارید.

شعاع دایره:

تمام نقاطی که روی دایره واقع اند از مرکز دایره به یک فاصلهٔ ثابت(اندازهٔ شعاع دایره) هستندکه به آن شعاع دایره می گویند.

معمولا دایره Cبه مرکزOوشعاع r را به صورت (C(O,r نمایش می دهند.با توجه به شکل دایره سه حالت برای تقطه Bودایره Cاتفاق می افتد:

حالت اول :

اگر نقطه Bروی دایره Cباشد در این صورت فاصله این نقطه مرکز دایره همان شعاع دایره می باشد یعنی  OB=r

حالت دوم :

اگر نقطه Bخارج از دایره باشد فاصله آن تا مرکز دایره از شعاع دایره بزرگتر است یعنی OB>r

حالت سوم:

اگر نقطه Bداخل دایره قرار داشته باشد در این صورت فاصله اش تا مرکز دایره از شعاع دایرهخ کمتر است یعنی OB<r

هندسه دو فصل یک درس یک

 

کتاب درسی هندسه دو

آیتم های مشابه

سوال امتحانی تابع رادیکالی

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص65

بارم بندی درس اصول عقاید دو

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص87

وضعیت دو دایره نسبت به هم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 32

دیدگاهی بنویسید