UA-125485935-1
دایره مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره هندسه 2 یازدهم

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

( حل پرسش متن وفعالیت ص11 کتاب درسی هندسه دو )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-فاصله نقطه از خط

2-وضعیت خط با دایره

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

الف) دو

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

ب) یک – خط و دایره مماس اند یا خط بر دایره مماس است.

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

پ) هیچ نقطه مشترکی ندارند و خط و دایره جدا از هم اند.

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

الف) نقطه F زیرا نقطه ای از خط است که روی دایره قرار دارد.

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

ب) نقطه F زیرا طول عمود بر یک خط کوتاه ترین فاصله تا آن خط است.

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

پ) برهم عمودند.

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

اگردو نقطه A و B را در نظر بگیریم داریم:

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

اگر هر نقطه ی دیگری را در نظر بگیریم فاصله ان تا مرکز دایره بزرگتر از شعاع دایره است و فقط یک نقطه وجود دارد که فاصله ی آن از مرکز دایره برابر با شعاع است یعنی فقط یک نقطه تماس وجود دارد که بر دایره مماس است.

خلاصه درس:

دایره یکی از شکل های مهم در هندسه است که در پایه های قبل با تعریف و برخی ازویژگی های آن آشنا شده اید.

در ادامه با استفاده از شکل دایره، برخی موارد یادآوریشده است که از قبل با آنها آشنایی دارید.

شعاع دایره:

تمام نقاطی که روی دایره واقع اند از مرکز دایره به یک فاصلهٔ ثابت(اندازهٔ شعاع دایره) هستندکه به آن شعاع دایره می گویند.

معمولا دایره Cبه مرکزOوشعاع r را به صورت (C(O,r نمایش می دهند.با توجه به شکل دایره سه حالت برای تقطه Bودایره Cاتفاق می افتد:

حالت اول :

اگر نقطه Bروی دایره Cباشد در این صورت فاصله این نقطه مرکز دایره همان شعاع دایره می باشد یعنی  OB=r

حالت دوم :

اگر نقطه Bخارج از دایره باشد فاصله آن تا مرکز دایره از شعاع دایره بزرگتر است یعنی OB>r

حالت سوم:

اگر نقطه Bداخل دایره قرار داشته باشد در این صورت فاصله اش تا مرکز دایره از شعاع دایرهخ کمتر است یعنی OB<r

هندسه دو فصل یک درس یک

 

کتاب درسی هندسه دو

نوشته های مرتبط

سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای

دامنه تقسیم توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

تساوی توابع درگزینه دومرحله پنجم سال 96

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 18

ضرب و تفاضل مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص8

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید