دایره مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره هندسه 2 یازدهم

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 14

گام به گام هندسه دوفصل یک ص 14

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 14

دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل یک ص 14

( حل فعالیت ص 14 کتاب درسی هندسه دو )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1- بررسی وضعیت قطر دایره ووتری که برآن عمود می شود

2- تعریف زاویه ظلی و محاسبه اندازه آن

جواب:

الف)

ب)

پ)

بنابراین:

ت)
قضیه : نصف کمان

خلاصه درس:

انواع وضعیت های یک خط و دایره

یک خط با دایره سه حالت ممکن است داشته باشد:

حالت اول :

دایره را قطع نکند و در بیرون دایره قرار گرفته باشد. در این صورت فاصله خط تا مرکز دایره بیش از شعاع دایره است.

حالت دوم :

دایره را در یک نقطه قطع کند یا اصطلاحا بر دایره مماس باشد. در این حالت شعاع بر خط عمود است. بدیهی است در این حالت فاصله خط تا مرکز دایره بر است با شعاع دایره.

حالت سوم :

دایره توسط خط در دو نقطه قطع شود. به پاره خط حاصل از این تقاطع وتر گفته می شود.
نکته: قطر دایره یک وتر است که دایره را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.
نکته: خطی که از مرکز دایره بر وتر عمود می شود، آن وتر را نصف می کند و بر عکس پاره خطی که مرکز دایره را به وسط وتر وصل می کند، بر آن عمود است.

زاویه مرکزی چیست؟ فرمول به دست آوردن اندازه زاویه مرکزی چیست؟

زاویه مرکزی(محیطی)

زاویه ای است که راس آن مرکز دایره باشد. این زاویه با کمانی که روبروی آن قرار گرفته است برابر می باشد.
دقت کنید که اندازه یک کمان با طول متفاوت است. در حقیقت اندازه کمان از جنس زاویه است در صورتی که طول کمان از جنس طول است و با واحدی نظیر متر یا سانتی متر اندازه گیری می شود.
نسبت اندازه کمان به ۳۶۰ برابر است با نسبت طول کمان به محیط دایره.

زاویه محاطی چیست؟ فرمول به دست آوردن اندازه زاویه محاطی چیست؟

زاویه محاطی

رأس این زاویه روی دایره است و ضلع های آن، دایره را قطع می کنند. اندازه این زاویه نصف کمان روبروی آن است.

زاویه ظلی:

 زاویه ای است که راس ان روی محیط دایره و یک ضلع ان وتر و ضلع دیگر بر دایره مماس باشد.

اندازه زاویه ظلی:

اندازه هر زویه ظلی برابر است با نصف اندازه کمان روبروی ان.

  صفحه 12  
  هندسه دو فصل یک درس یک  
  صفحه 13  

کتاب درسی هندسه دو

نوشته های مرتبط

کتاب درسی اصول عقاید دو

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص66

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 49

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 26

سوال امتحانی تابع کسری

سوال امتحانی تابع ثابت

ارسال دیدگاه