گام به گام هندسه دو فصل یک ص 18

 

چند قضیه ی مهم

قضیه ی ۱ :در هر دایره قطر عمود بر هر وتر، آن وتر و کمانهای نظیر آن وتر را نصف میکند و خطی که مرکز دایره را به وسط
یک وتر از آن دایره وصل میکند، بر آن وتر عمود است و برعکس

قضیه ی ۲ :در یک دایره، کمانهای نظیر دو وتر مساوی با هم برابرند و برعکس. 

قضیه ی ۳ :در یک دایره، از دو وتر نابرابر؛ آن که بزرگتر است به مرکز دایره نزدیکتر است و بـرعکس

نتیجه ی قضیه: در هر دایره، وترهای مساوی، از مرکز دایره به یک فاصلهاند و برعکس.