گام به گام هندسه دو فصل یک ص 18

 

چند قضیه ي مهم

قضيه ي ۱ :در هر دایره قطر عمود بر هر وتر، آن وتر و کمانهاي نظیر آن وتر را نصف میکند و خطی که مرکز دایره را به وسط
یک وتر از آن دایره وصل میکند، بر آن وتر عمود است و برعکس

قضیه ي ۲ :در یک دایره، کمانهاي نظیر دو وتر مساوي با هم برابرند و برعکس. 

قضيه ي ۳ :در یک دایره، از دو وتر نابرابر؛ آن که بزرگتر است به مرکز دایره نزدیکتر است و بـرعکس

نتيجه ي قضيه: در هر دایره، وترهاي مساوي، از مرکز دایره به یک فاصله اند و برعکس.