نیمساز ، نیم خطی است که از راس شروع شده و زاویه را به دوقسمت مساوی تقسیم میکند .
اگر نقطه ای که روی نیمساز زاویه قرار گیرد ، فاصله اش تا دو ضلع زاویه برابر است .