×

گام به گام هندسه دو فصل یک ص ۲۸

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 28

دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل یک ص 28

( حل کاردرکلاس ص 28 کتاب درسی هندسه دو )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

چند ضلعی های محاطی ومحیطی

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 28

جواب)

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 28

خلاصه درس:

تعریف نیمساز و خاصیت آن:

نیمساز ، نیم خطی است که از راس شروع شده و زاویه را به دوقسمت مساوی تقسیم میکند .
اگر نقطه ای که روی نیمساز زاویه قرار گیرد ، فاصله اش تا دو ضلع زاویه برابر است .

دایره محیطی:

در هندسه، دایره محیطی یک چندضلعی، به دایره‌ای گفته می‌شود که از همهٔ رأس‌های آن چندضلعی می‌گذرد.

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 26

چهارضلعی محاطی:

چهارضلعی محاطی به چهارضلعی‌ای گفته می‌شود که رأس‌هایش بتوانند بر روی محیط یک دایره قرار بگیرند. 

تعریف چند ضلعی محاطی و محیطی :
هر چند ضلعی منتظم هم قابل محاط شدن در دایره و هم قابل محیط شدن بر دایره می باشد.
چند ضلعی اول را محاطی و دوم را محیطی می نامند .
قضیه :

در هر چهار ضلعی محاطی زاویه های روبرو مکمل یکدیگرند.

تعریف کمان در خور :

مکان هندسی راس زاویه ای برابر aکه ضلع هایش از دو نقطه ئ ثابت می گذرند

کمان هایی از دو دایره مساوی است که از آن دو نقطه ئ ثابت می گذرند و زاویه ئ مرکزی روبرو به وتر مشترک آن ها برابر2a است .

دایره های محیطی و محاطی مثلث

قبلاً همرسی سه عمود منصف یک مثلث را ثابت کرده ایم؛ بنابراین نقطه همرسی سه عمود منصف مثلث، تنها نقطه ای است که از سه رأس یک مثلث به یک فاصله است.

پس اگر دایره ای به مرکز نقطه تلاقی سه عمود منصف و به شعاع فاصله این نقطه تا یک رأس رسم کنیم، این دایره از هر سه رأس مثلث می گذرد؛ یعنی دایره محیطی مثلث است.

در نتیجه مثلث همواره محاطی است.

همچنین ثابت کرده ایم سه نیمساز زاویه های داخلی مثلث در نقطه ای درون مثلث

همرس اند. در نتیجه مثلث، محیطی نیز هست. بنابر ویژگی نیمساز، این نقطه از هر سه

ضلع مثلث به یک فاصله است.

صفحه 25
هندسه دو فصل یک درس سه
صفحه 26
مطالب مرتبط با موضوع:
گام به گام هندسه دو فصل یک ص 24

کتاب درسی هندسه دو

مطالعه بیشتر

پاسخی بگذارید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert