گام به گام گسسته فصل سه صفحه ۵۸

گام به گام گسسته فصل سه کار در کلاس صفحه 58

دوستان عزیز،در این نوشته ،گام به گام گسسته فصل سه فصل سه کار در کلاس صفحه 58 براتون گذاشتم.

امیدوارم که با خوندن این فعالیت در این مبحث رفع اشکال بشید.

تذکر: هرگاه n  شیی مفروض باشند  و در حین آنها k شیی تکراری  یا مشابه وجود داشته باشد ، برای محاسبه تعداد جایگشت های این n  شی ابتدا آنها را متمایز کرده و جایگشتهای آنها را حساب میکنیم و سپس حاصل را بر جایگشت های اشیا تکراری تقسیم می کنیم یعنی این تعداد برابر است با ​\( \frac{n!}{k!} \)​ .

با همین استدلال می توان قضیه زیر را،  که به آن قضیه جایگشت با تکرار می گوییم بیان کرد:

قضیه جایگشت با تکرار:

اگر n شی مفروض باشد به طوری که، n1 تای آنها از نوع اول و n2 تای آنها از نوع دوم و یکسان و … nk تای آنها از نوع k ام یکسان باشند در این صورت تعداد کل جایگشت های اشیا برابر است با

\[ \frac{n!}{n_{1}! n_{2}! … n_{k}!} \]

سوال:

گام به گام گسسته فصل سه درس اول

اگر 4 رقم متمایز بودند جواب این سؤال ! 4 بود ولی چون در این ! 4 و به صورت ضربی، ! 3 حالتِ ممکن برای یک ها محاسبه شده و نباید محاسبه می شد، لذا کافی است برای رسیدن به جواب، تعداد کل حالت ها را بر تعداد حالت هایی که رمز 4 رقمی جدید تولید نمی شود تقسیم کنیم تا تعداد حالات موردنظر بدست آید.

جواب:

\( \frac{4!}{3!}=4 \)

یعنی کلیه اعدای که می توان نوشت شامل اعداد زیر است

1112

1121

1211

مطالب مرتبط با موضوع:
گام به گام گسسته فصل سه صفحه 64

2111

می توانید از صفحات زیر استفاده کنید

گام به گام گسسته فصل سه درس دوم گام به گام گسسته فصل سه درس یک صفحه 59

 کتاب درسی ریاضیات گسسته

مطالعه بیشتر