ترکیبیّات(شمارش) دوازدهم روش هایی برای شمارش ریاضیات گسسته گام به گام گسسته فصل سه

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 59

گام به گام گسسته فصل سه درس اول فعالیت صفحه 5

دوستان عزیز،در این نوشته ،گام به گام گسسته فصل سه درس اول فعالیت صفحه 5 براتون گذاشتم.

امیدوارم که با خوندن این فعالیت در این مبحث رفع اشکال بشید.

سوال:

شخصی وارد یک گل فروشی می شود و می خواهد دسته گلی شامل سه شاخه گل، از بین سه نوع گل مریم، رُز و میخک، انتخاب کند. (از هر نوع گل به تعداد فراوان موجود است)
سوال یک) هر سطر جدول زیر یک انتخاب را نمایش می دهد، شما این جدول را کامل کنید.

دسته گل انتخابی 

مریم 

رز 

 میخک

یک شاخه گل مریم، یک شاخه گل رز و  یک شاخه گل میخک

*

*

*

دو شاخه گل میخک و یک شاخه گل مریم

*

 

**

سه شاخه گل رز

 

***

 

یک شاخه گل میخک و دو شاخه گل رز

 

**

*

 سه شاخه گل مریم

***

   

یک شاخه گل میخک و دو شاخه گل مریم

**

 

*

دو شاخه گل مریم و یک شاخه گل رز

**

*

 

سه شاخه گل میخک

   

***

دو شاخه گل میخک و یک شاخه گل رز

 

*

**

دو شاخه گل رز و یک شاخه گل مریم

*

**

 

همانطور که مشاهده می کنید برای جدا کردن سه نوع اگل از دو خط عمودی و برای مشخص کردن تعداد  انتخابات از هر نوع گل از * استفاده شده است

سوال:

گام به گام گسسته فصل سه

جواب:

خیر، در هر حالت با جابجایی ستاره ها یا جابجایی دو خط عمودی دسته گل جدید تولید نمی شود

سوال:

گام به گام گسسته فصل سه درس اول

جواب:

\[ \Large 3! \times 2! \]

سوال:

گام به گام گسسته فصل سه درس اول

جواب:

k-1

سوال:

گام به گام گسسته فصل سه درس اول

جواب:

n+k-1

سوال:

حل تمرین گسسته فصل سه ترکیبیات(شمارش)

جواب:

جابجایی خط های عمودی با هم،  دسته گل جدید تولید نمی کند

می توانید از صفحات زیر استفاده کنید

صفحه 60 گام به گام گسسته فصل سه درس یک صفحه 59

 کتاب درسی ریاضیات گسسته

نوشته های مرتبط

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 58

زیست سه(زیست دوازدهم)

مدیر

حل المسائل حسابان دو فصل 5 ص 121

حل المسائل حسابان 2 فصل 5 صفحه 115

گام به گام گسسته فصل سه درس دوم

گام به گام حسابان دو

ارسال دیدگاه