ترکیبیّات(شمارش)دوازدهمروش هایی برای شمارشریاضیات گسستهگام به گام گسسته فصل سه

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 62

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 62

 دوستان در این نوشته ،گام به گام گسسته فصل سه درس اول فعالیت صفحه 62 رو براتون گذاشتم.

امیدوارم با مطالعه این نوشته در این قسمت رفع اشکال بشید.

 

گام به گام گسسته فصل سه درس اول

پاسخ:

1

2

3

3

1

2

2

3

1

 

 

گام به گام گسسته فصل سه درس اول

پاسخ:

در  هیچ سطری عدد تکراری نداریم= هیچ مدرسه ای در یک کلاس دو بار تدریس نکرده است

الف=c

در هیچ ستونی عدد تکراری نداریم= هیچ مدرسه ای در یک جلسه موظف به تدریس در دو کلاس نشده است

ب=a

هر یک از اعداد در تمام سطح ها آمده است= هر یک از مدرسین در تمام کلاسها تدریس داشته است

پ=b

هر یک از اعداد در تمام ستون ها آمده است= هر یک از مدرسین در هر یک از جلسه ها تدریس داشته است

ت=d

یادآوری:

مربع لاتین:

یک جدول مربعی از اعداد 1و2و…وn به شکل یک مربع ​\( n\times n \)​ را که سطر ها و ستون هاآن با اعداد 1و2و…وn 

پر شده باشندودر هیچ سطر آن نیز در هیچ ستون آن عدد تکراری وجود نداشته باشد،مربع لاتین می نامیم.

به هر یک از اعداِد درون مربع لاتین یک درایه می گوییم.

دو مربع لاتین متعامد
فرض کنید AوBدو مربع لاتین هم مرتبه باشند به طوری که از کنار هم قرار دادن

درایه های نظیر از ایندو مربع، مربع جدیدی از همان مرتبه حاصل شود که هر خانهٔ آن حاوی یک عدد دو رقمی است که تمام رقم های سمتچپ مربوط به مربعAو تمام رقم های سمت راست مربوط به مربع B

(ویا برعکس) است.در این صورت گوییم دومربع لاتین AوBمتعامدند

هرگاه هیچ یک از اعداد دو رقمی موجود در خانه های مربع جدید تکرار نشده باشند.

 

می توانید از صفحات زیر استفاده کنید

صفحه 63 گام به گام گسسته فصل سه درس یک صفحه 61

 کتاب درسی ریاضیات گسسته

آیتم های مشابه

بارمبندی کلیه دروس ریاضی دوازدهم

گام به گام حسابان دو فصل 5 درس اول

سوالات امتحان نهایی هندسه سه 1401 با پاسخ

مدیر

حل المسائل حسابان دو فصل 5 ص 121

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس 130

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 63

دیدگاهی بنویسید