ترکیبیّات(شمارش) دوازدهم روش هایی برای شمارش ریاضیات گسسته گام به گام گسسته فصل سه

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 64

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 64

دوستان ،در این نوشته، گام به گام گسسته فصل سه صفحه 64

کار در کلاس  این صفحه براتون گذاشتم.

امیدوارم که با مطالعه این مطالب در این مبحث رفع اشکال بشید.

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 64

جواب:

در این سوال خواسته شده است که یک جایگشت مشخص کنیم

که حاصل مربع لاتین روبرو یک مربع لاتین دیگر شود

برای این کار عدد ۱ را به ۲ و عدد ۲ را به یک تبدیل می کنیم و

عدد ۳ را بدون تغییر قرار می دهدحاصل یک مربع لاتین به صورت زیر خواهد بود

3

1

2

2

3

1

1

2

3

 

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 64

جواب:

در این مربع لاتین با تغییر یک به دو و دوبه سه و  ۳ به ۴ و

تبدیل ۴ به ۱ جایگشت جدید حاصل می شود چه حاصل یک مربع لاتین جدید خواهد بود

4

1

2

3

2

3

4

1

3

2

1

4

1

4

3

2

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 64

جواب:

در این قسمت برای به دست آوردن جایگشت جدید ۱ را به ۴ و چهار را به سه و  سه را به یک تغییر می کند

در این حالت دو و پنج بدون تغییر در نظر می گیریم  و

جایگشت جدید حاصل می شود جواب مورد نظر یک مربع  لاتین جدید خواهد بود

2

3

5

1

4

1

4

2

3

5

3

5

1

4

2

4

2

3

5

1

5

1

4

2

3

 

صفحه 66
گام به گام گسسته فصل سه درس یک
صفحه 63

 کتاب درسی ریاضیات گسسته

 

 

نوشته های مرتبط

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دو

کتاب درسی هندسه 3

گام به گام حسابان دو فصل 5 کاردرکلاس124

بارم بندی درس انگلیسی 1

نمونه تدریس نیتروژن انگلیسی 3

مدیر

گام به گام حسابان دو فصل 5

ارسال دیدگاه