ماه : اسفند ۱۳۹۷

حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای

موضوع: سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای اهداف کلی: 1-آشنایی با توابع چند ضابطه ای 2-محاسبه دامنه تابع در هر ضابطه 3-یادگیری رسم توابع...
تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع خطی و زوج مرتب

موضوع: سوال امتحانی تابع خطی و زوج مرتب اهداف کلی: 1-تعریف تابع به کمک زوج مرتب  2-محاسبه دامنه و برد تابع با استفاده از مجموعه...
تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع همانی

سوال امتحانی تابع همانی اهداف کلی: 1- یادگیری تابع همانی 2-محاسبه میانگین صورت سوال یک:     ارائه حل: می دانیم که تابع همانی هر...
تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع رادیکالی

موضوع: سوال امتحانی تابع رادیکالی اهداف کلی: 1-محاسبه مقدار عددی در تابع رادیکالی 2- استفاده از اتحاد ها در محاسبات تابع رادیکالی صورت سوال: ارائه...
تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع ثابت

موضوع: سوال امتحانی تابع ثابت اهداف کلی: 1استفاده از تعریف تابع ثابت 2-کاربرد تابع ثابت در حاصل ضرب دو تابع صورت سوال یک:   ارائه...
حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع چند ضابطه ای

موضوع: سوال امتحانی تابع چند ضابطه ای اهداف کلی: 1-تعیین ضابطه تابع با کمک نمودار آن 2- استفاده از تابع ثابت 3- نوشتن معادله خط...
تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع کسری

موضوع: سوال امتحانی تابع کسری اهداف کلی: 1- آشنایی با توابع کسری 2- محاسبه مقدار تابع در نقطه ای مشخص صورت سوال:     ارائه...
دهم رشته تجربی رشته ریاضی فصل 5: تابع

سوال امتحانی محاسبه ضابطه تابع

موضوع: سوال امتحانی محاسبه ضابطه تابع اهداف کلی: 1- مشخص نمودن ضابطه تابع از طریق داشتن مختصات نقاط تابع  2-حل دستگاه دو معادله و دو...
حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک فصل 5: تابع یازدهم

سوال امتحانی محاسبه دامنه وبرد با کمک نمودار تابع

موضوع: سوال امتحانی دامنه و برد با کمک نمودار تابع اهداف کلی: 1- تشخیص دامنه تابع از روی نمودار آن  2- تشخیص برد تابع از...
تابع تابع تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک فصل 5: تابع یازدهم

سوال امتحانی تشخیص تابع

موضوع: سوال امتحانی تشخیص تابع اهداف کلی: 1- یادگیری تعریف تابع 2- تشخیص تابع با کمک نمودار  صورت سوال:     ارائه حل: برای تشخیص...

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert