دسته بندی : ویژه

رشته ریاضیروابط طولی در مثلثگام به گام پایه یازدهمگام به گام هندسه دوهندسه 2ویژه

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 62

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 62 دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل سه ص 62 ( فعالیت ص62کتاب...
استدلال و قضیهٔ تالسدهمهندسههندسه یکویدیوویژه

حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به کمک قضیه تالس

مدیر مدیر
حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به کمک قضیه تالس   دوستان در این نوشته ، حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به...
درس سوم: روابط بین نسبت های مثلثاتیدهمریاضی یکفصل 2: مثلثاتویدیوویژه

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم به کمک نسبت های مثلثاتی

مدیر مدیر
حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم به کمک نسبت های مثلثاتی           دوستان در این نوشته ، حل ویدیویی سه...
مقالاتویژه

چگونه در درس ریاضی بیست بگیریم

مدیر مدیر
چگونه در درس ریاضی بیست بگیریم موضوع: چگونه در درس ریاضی بیست بگیریم یکی از مشکلات دانش آموزان نمره بیست گرفتن در درس ریاضی می...