دسته بندی : انگلیسی 1

انگلیسی 1دهم

کتاب درسی انگلیسی یک

مدیر مدیر
کتاب درسی انگلیسی یک دوستان در این نوشته ،کتاب درسی انگلیسی یک قرار دادم. برای مشاهده  کتاب درسی سال98  اینجا را کلیک کنید. کتب درسی...
انگلیسی 1انگلیسی 2انگلیسی 3دهمدوازدهمرشته انسانیرشته تجربیرشته ریاضییازدهم

بارم بندی درس انگلیسی 1

بارم بندی درس انگلیسی 1 دوستان در این نوشته بارم بندی درس انگلیسی 1 مربوط به پایه  دهم  (همه رشته ها)سال 99_98 قرار دادم ارزش...