دسته بندی : فیزیک (1)ریاضی

دهمفیزیک (1) تجربیفیزیک (1)ریاضی

کتاب درسی فیزیک یک

مدیر
کتاب درسی فیزیک یک دوستان در این نوشته کتاب درسی فیزیک یک قرار دادم.  کتاب درسی فیزیک یک رشته تجربی سال 98 اینجا را کلیک...
دهمرشته تجربیرشته ریاضیفیزیک (1) تجربیفیزیک (1)ریاضی

بارم بندی فیزیک (1)

بارم بندی فیزیک (1) دوستان در این نوشته بارم بندی فیزیک (1) مربوط به پایه  دهم(رشته تجربی ورشته ریاضی)  سال 99_98 قرار دادم. 1-لازم است...