دسته بندی : جغرافیای-ایران

جغرافیای-ایراندهمرشته انسانیرشته تجربیرشته ریاضی

بارم بندی جغرافیای ایران واستان شناسی

بارم بندی جغرافیای ایران واستان شناسی  دوستان در این نوشته بارم بندی درس جغرافیای ایران واستان شناسی مربوط به پایه  دهم  (همه رشته ها)سال 99_98...
جغرافیای-ایراندهم

کتاب درسی جغرافیای ایران دهم

مدیر
کتاب درسی جغرافیای ایران دهم دوستان در این نوشته ،کتاب درسی جغرافیای ایران رشته های ریاضی فیزیک ،تجربی علوم انسانی ،علوم ومعارف اسلامی پایه دهم قرار داده...