دسته بندی : هندسه یک

دهمهندسه یکویدیو

حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به کمک تشابه مثلث ها

مدیر مدیر
حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به کمک تشابه مثلث ها دوستان در این نوشته ، حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به...
انتخاب سردبیردهمهندسه یک

حل ویدیویی دو تست زیبای هندسه دهم (تشابه مثلث ها)

مدیر مدیر
حل ویدیویی دو تست زیبای هندسه دهم (تشابه مثلث ها) دوستان در این نوشته ، حل ویدیویی دو تست زیبای هندسه دهم (تشابه مثلث ها)...
دهمهندسه یکویدیو

حل ویدیویی یک تست زیبای هندسه دهم (مساحت وکابردهای آن)

مدیر مدیر
حل ویدیویی یک تست زیبای هندسه دهم (مساحت وکابردهای آن) [Elite_video_player id=”12″]   دوستان در این نوشته ، حل ویدیویی یک تست زیبای هندسه دهم...
استدلال و قضیهٔ تالسدهمهندسههندسه یکویدیوویژه

حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به کمک قضیه تالس

مدیر مدیر
حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به کمک قضیه تالس   دوستان در این نوشته ، حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به...
استدلال و قضیهٔ تالسدهمرشته ریاضیهندسههندسه یکویدیو

حل یک تست زیبای هندسه با استفاده ازرابطه فیثا غورس

مدیر مدیر
حل یک تست زیبای هندسه با استفاده ازرابطه فیثا غورس دوستان در این نوشته ،حل یک تست زیبای هندسه با استفاده ازرابطه فیثا غورس ( ...

کتاب درسی هندسه یک

مدیر مدیر
کتاب درسی هندسه یک  کتاب درسی سال98 از اینجا دانلود کنید. هندسه یک 1401-1400 را می توانید از اینجا دانلود کنید. فهرست این کتاب در...