دسته بندی : شیمی(1)

دهمرشته تجربیرشته ریاضیشیمی(1)

کتاب درسی شیمی یک

مدیر
کتاب درسی شیمی یک دوستان در این نوشته ،کتاب درسی شیمی یک مربوط به پایه  دهم قراردادم. کتاب درسی شیمی یک سال 1401_1400 اینجا را...
دهمرشته تجربیرشته ریاضیشیمی(1)

بارم بندی شیمی (1)

بارم بندی شیمی (1) دوستان در این نوشته بارم بندی شیمی (1) مربوط به پایه  دهم(رشته تجربی ورشته ریاضی)  سال 99_98 قرار دادم. توصيه ها...