دسته بندی : زیست شناسی (1)

دهمرشته تجربیزیست شناسی (1)

کتاب درسی زیست شناسی یک

مدیر مدیر
کتاب درسی زیست شناسی یک دوستان در این نوشته کتاب درسی زیست شناسی یک مربوط به پایه  دهم  (رشته علوم تجربی) قرار دادم. کتاب درسی...
دهمرشته تجربیزیست شناسی (1)

بارم بندی زیست شناسی (1)

بارم بندی زیست شناسی (1) وستان در این نوشته بارم بندی زیست شناسی (1) مربوط به پایه  دهم  (رشته علوم تجربی)سال 99_98 قرار دادم. ارزشيابي...