دسته بندی : زیست شناسی (1)

دهم رشته تجربی زیست شناسی (1)

کتاب درسی زیست شناسی (1)

مدیر مدیر
کتاب درسی زیست شناسی (1) دوستان در این نوشته کتاب درسی زیست شناسی (1) مربوط به پایه  دهم  (رشته علوم تجربی)سال 99_98 قرار دادم. کتاب...
دهم رشته تجربی زیست شناسی (1)

بارم بندی زیست شناسی (1)

بارم بندی زیست شناسی (1) وستان در این نوشته بارم بندی زیست شناسی (1) مربوط به پایه  دهم  (رشته علوم تجربی)سال 99_98 قرار دادم. ارزشيابي...