دسته بندی : دنباله

دنبالهدهمریاضی یک

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 7

مدیر مدیر
گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 7 دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 7 ( حل فعالیت...
دنبالهدهمریاضی یک

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 6

مدیر مدیر
گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 6 دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 6 ( حل کاردرکلاس...
دنبالهدهمریاضی یک

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 5

مدیر مدیر
گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 5 دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 5 ( حل فعالیت...
دنبالهریاضی یک

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 4

مدیر مدیر
گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 4 دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 4 ( حل فعالیت...
دنبالهدهمریاضی یک

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 3

مدیر مدیر
گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 3 دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 3 ( حل فعالیت...

دنباله هندسی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

دنباله هندسی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96 این سوال مربوط به دنباله و الگو از فصل یک ،درس 4از کتاب ریاضی یک می...
دنبالهدهمرشته انسانیرشته تجربیرشته ریاضیریاضی و آمار یک

تعریف دنباله در ریاضی

تعریف دنباله در ریاضی به تابعی از مجموعه اعداد طبیعی به مجموعه اعداد حقیقی دنباله  می گویند.     تعریف:  چون در دنباله مجموعه اول...