دسته بندی : درس اوّل: ریشه و توان

انتخاب سردبیردرس اوّل: ریشه و تواندهمریاضی یکفصل 3: توان های گویا و عبارت های جبری

حل ویدیویی یک تست زیبای ریاضی دهم (مقایسه اعداد توان دار)

مدیر مدیر
حل ویدیویی یک تست زیبای ریاضی دهم (مقایسه اعداد توان دار) https://emadrese.com/wp-content/uploads/2020/04/990105-1.mp4         https://emadrese.com/wp-content/uploads/2020/04/981229-1.mp4     دوستان در این نوشته ، حل...
درس اوّل: ریشه و تواندرس دوم:ریشهٔ nامدهمریاضی یکفصل 3: توان های گویا و عبارت های جبری

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 58

مدیر مدیر
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 58 دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 58 ( حل تمرین ...
درس اوّل: ریشه و تواندهمریاضی یکفصل 3: توان های گویا و عبارت های جبری

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 52

مدیر مدیر
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 52 دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 52 ( حل  تمرین...
درس اوّل: ریشه و تواندهمریاضی یکفصل 3: توان های گویا و عبارت های جبری

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 49

مدیر مدیر
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 49 دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 49 ( حل  کاردرکلاس...
درس اوّل: ریشه و تواندهمریاضی یکفصل 3: توان های گویا و عبارت های جبری

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 48

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 48 دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 48 ( حل فعاليت...