دسته بندی : حسابان-دو

جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطهٔ عطف آنحسابان-دودوازدهمکاربردهای مشتقگام به گام حسابان 2 فصل پنجم

گام به گام حسابان دو تمرین صفحه 136

گام به گام حسابان دو تمرین صفحه 136 دوستان در این نوشته گام به گام حسابان دو تمرین صفحه 136براتون گذاشتم. امیدوارم با مطالعه این...
جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطهٔ عطف آنحسابان-دودوازدهمکاربردهای مشتقگام به گام حسابان 2 فصل پنجم

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس 135

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس  135 دوستان عزیز، در این نوشته گام به گام حسابان 2 کار در کلاس صفحه 135 براتون...
جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطهٔ عطف آنحسابان-دودوازدهمکاربردهای مشتقگام به گام حسابان 2 فصل پنجم

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس 132

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس 132 دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان 2 کار در کلاس 132 براتون گذاشتم ....
جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطهٔ عطف آنحسابان-دودوازدهمکاربردهای مشتقگام به گام حسابان 2 فصل پنجم

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس 130

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس 130 دوستان عزیز، در این نوشته گام به گام حسابان 2 کار در کلاس  130 براتون گذاشتم...
حسابان-دودوازدهمرسم نمودار تابعکاربردهای مشتقگام به گام حسابان 2 فصل پنجم

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس سوم

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس سوم دوستان در این نوشته، گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس سوم براتون گذاشتم. امیدوارم...
جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطهٔ عطف آنحسابان-دودوازدهمکاربردهای مشتقگام به گام حسابان 2 فصل پنجم

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دو

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دو دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دو براتون گذاشتم ....
جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطهٔ عطف آنحسابان-دودوازدهمکاربردهای مشتقگام به گام حسابان 2 فصل پنجم

گام به گام حسابان 2 فعالیت 128

گام به گام حسابان 2 فعالیت 128 دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان 2 فعالیت 128 براتون گذاشتم .در این فعالیت در مورد...
حسابان-دودوازدهم

گام به گام حسابان دو

گام به گام حسابان دو دوستان عزیز،در این نوشته،گام به گام  حسابان دو براتون قرار دادم . امیدوارم که با مطالعه این تمرینات بتونید نتیجه...
حسابان-دودوازدهمکاربردهای مشتقگام به گام حسابان 2 فصل پنجم

گام به گام حسابان دو فصل 5

گام به گام حسابان دو فصل 5 دوستان عزیز،در این نوشته،گام به گام حسابان دو فصل 5،براتون قرار دادم . امیدوارم که با مطالعه این...
اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولیحسابان-دودوازدهمکاربردهای مشتق

گام به گام حسابان دو فصل 5 کاردرکلاس124

گام به گام حسابان دو فصل 5 کاردرکلاس124 دوستان عزیز،در این نوشته،گام به گام حسابان دو فصل 5 کاردرکلاس124،براتون قرار دادم . امیدوارم که با...