دسته بندی : جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطهٔ عطف آن

جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطهٔ عطف آنحسابان-دودوازدهمکاربردهای مشتقگام به گام حسابان 2 فصل پنجم

گام به گام حسابان دو تمرین صفحه 136

گام به گام حسابان دو تمرین صفحه 136 دوستان در این نوشته گام به گام حسابان دو تمرین صفحه 136براتون گذاشتم. امیدوارم با مطالعه این...
جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطهٔ عطف آنحسابان-دودوازدهمکاربردهای مشتقگام به گام حسابان 2 فصل پنجم

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس 135

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس  135 دوستان عزیز، در این نوشته گام به گام حسابان 2 کار در کلاس صفحه 135 براتون...
جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطهٔ عطف آنحسابان-دودوازدهمکاربردهای مشتقگام به گام حسابان 2 فصل پنجم

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس 132

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس 132 دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان 2 کار در کلاس 132 براتون گذاشتم ....
جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطهٔ عطف آنحسابان-دودوازدهمکاربردهای مشتقگام به گام حسابان 2 فصل پنجم

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس 130

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس 130 دوستان عزیز، در این نوشته گام به گام حسابان 2 کار در کلاس  130 براتون گذاشتم...
جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطهٔ عطف آنحسابان-دودوازدهمکاربردهای مشتقگام به گام حسابان 2 فصل پنجم

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دو

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دو دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دو براتون گذاشتم ....
جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطهٔ عطف آنحسابان-دودوازدهمکاربردهای مشتقگام به گام حسابان 2 فصل پنجم

گام به گام حسابان 2 فعالیت 128

گام به گام حسابان 2 فعالیت 128 دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان 2 فعالیت 128 براتون گذاشتم .در این فعالیت در مورد...