دسته بندی : مجموعه زیرمجموعه

آمار و احتمالگام به گام آمار واحتمال فصل یکمجموعه زیرمجموعه

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص21

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص21 دوستان در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص21  ( حل فعالیت...
آمار و احتمالگام به گام آمار واحتمال فصل یکمجموعه زیرمجموعه

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص19

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص19 دوستان ،در این نوشته، گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص19 (حل کاردرکلاس ص19...
آمار و احتمالرشته ریاضیقوانین اعمال بین مجموعه ها (جبر مجموعه ها)مجموعه زیرمجموعهیازدهم

ضرب و تفاضل مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

ضرب و تفاضل مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96 صورت سوال: ارائه حل: یادآوری: در سال های قبل با مفهوم مجموعه آشنا...
آشنایی با مبانی ریاضیاتآمار و احتمالرشته ریاضیقوانین اعمال بین مجموعه ها (جبر مجموعه ها)مجموعه زیرمجموعهیازدهم

جبر مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

موضوع: جبر مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96 من دبیر ریاضی مدارس نمونه و تیز هوشان هستم.چند روز پیش برای دانش آموزان...