دسته بندی : معادلات گویا و گنگ

جبر و معادلهحسابان یکمعادلات گویا و گنگیازدهم

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 22

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 22 دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل یک ص 22 ( حل تمرین...
جبر و معادلهحسابان یکمعادلات گویا و گنگیازدهم

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 21

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 21 دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل یک ص 21 ( حل کاردرکلاس...
جبر و معادلهحسابان یکمعادلات گویا و گنگیازدهم

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 19

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 19 دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل یک ص 19 ( حل کاردرکلاس...
جبر و معادلهحسابان یکمعادلات گویا و گنگیازدهم

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 18

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 18 دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل یک ص 18 ( حل کاردرکلاس...
ریاضی دومعادلات گویا و گنگمعادلات گویا و معادلات رادیکالییازدهم

معادلات گویا در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

معادلات گویا در گزینه دو مرحله پنجم سال 96  سوالمعادلات گویابه درس سه، از فصل یک کتاب حسابان یک، مربوط هست. امیدوارم با خوندن این...