دسته بندی : معادلات گویا و گنگ

جبر و معادله حسابان یک معادلات گویا و گنگ یازدهم

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 22

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 22 دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل یک ص 22 ( حل تمرین...
جبر و معادله حسابان یک معادلات گویا و گنگ یازدهم

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 21

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 21 دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل یک ص 21 ( حل کاردرکلاس...
جبر و معادله حسابان یک معادلات گویا و گنگ یازدهم

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 19

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 19 دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل یک ص 19 ( حل کاردرکلاس...
جبر و معادله حسابان یک معادلات گویا و گنگ یازدهم

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 18

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 18 دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل یک ص 18 ( حل کاردرکلاس...
ریاضی دو معادلات گویا و گنگ معادلات گویا و معادلات رادیکالی یازدهم

معادلات گویا در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

معادلات گویا در گزینه دو مرحله پنجم سال 96  سوالمعادلات گویابه درس سه، از فصل یک کتاب حسابان یک، مربوط هست. امیدوارم با خوندن این...