تگ: آمار واحتمال

آمار و احتمال رشته ریاضی یازدهم

فضای نمونه ای در پرتاب سکه گزینه دو 96

مدیر مدیر
فضای نمونه ای در پرتاب سکه گزینه دو 96 دوستان دراین نوشته فضای نمونه ای در پرتاب سکه گزینه دو 96 که مربوط به کتاب...
آمار و احتمال رشته ریاضی قوانین اعمال بین مجموعه ها (جبر مجموعه ها) مجموعه زیرمجموعه یازدهم

ضرب و تفاضل مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

ضرب و تفاضل مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96 صورت سوال: ارائه حل: یادآوری: در سال های قبل با مفهوم مجموعه آشنا...