تگ: آمار واحتمال

آمار و احتمال رشته ریاضی یازدهم

فضای نمونه ای در پرتاب سکه گزینه دو 96

فضای نمونه ای در پرتاب سکه گزینه دو 96 دوستان دراین نوشته فضای نمونه ای در پرتاب سکه گزینه دو 96 که مربوط به کتاب...
آمار و احتمال رشته ریاضی قوانین اعمال بین مجموعه ها (جبر مجموعه ها) مجموعه زیرمجموعه یازدهم

ضرب و تفاضل مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

ضرب و تفاضل مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96 صورت سوال: ارائه حل: یادآوری: در سال های قبل با مفهوم مجموعه آشنا...

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert