تگ: بارمبندی درس ریاضی دهم انسانی

بارمبندی ریاضی و آمار یک (دهم انسانی)

مدیر
بارمبندی درس ریاضی و آمار یک(ریاضی دهم انسانی) بر اساس کتاب 1400-1401   کوله پشتی ریاضی وآمار یک نوبت اول(صفر تا 100 کتاب درسی شامل...