تگ: بارمبندی دینی دهم اقلیت های مذهبی

دهمدین-و-زندگی-یکرشته انسانی

بار مبندی درس دین و زندگی(1) رشته علوم انسانی

مدیر مدیر
بار مبندی درس دین و زندگی(1) رشته علوم انسانی 1400-1401 دوستان در این نوشته ،بار مبندی درس دین و زندگی(1) رشته علوم انسانی پايه دهم...
دهمدین-و-زندگی-یکرشته تجربیرشته ریاضی

بارمبندی درس دین وزندگی (1)

مدیر مدیر
بارمبندی درس دین وزندگی (1) 1400-1401 دوستان در این نوشته ،بارمبندی درس دین وزندگی (1) پايه دهم متوسطه دوم (رشته هاي علوم تجربي، رياضي، فني...