تگ: تابع _ثابت

تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع ثابت

موضوع: سوال امتحانی تابع ثابت اهداف کلی: 1استفاده از تعریف تابع ثابت 2-کاربرد تابع ثابت در حاصل ضرب دو تابع صورت سوال یک:   ارائه...
حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع چند ضابطه ای

موضوع: سوال امتحانی تابع چند ضابطه ای اهداف کلی: 1-تعیین ضابطه تابع با کمک نمودار آن 2- استفاده از تابع ثابت 3- نوشتن معادله خط...