تگ: تابع_

دنباله هندسی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

دنباله هندسی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96 این سوال مربوط به دنباله و الگو از فصل یک ،درس 4از کتاب ریاضی یک می...