تگ: تبدیل هندسی انتقال

تبدیل های هندسیدهمهندسه 2

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 50

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 50 دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل دو ص 50 ( حل کاردرکلاس...
تبدیل های هندسیتبدیل های هندسی و کاربردهادهمهندسه 2

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 48

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 48 دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل دو ص 48 ( حل فعالیت...
تبدیل های هندسیتبدیل های هندسی و کاربردهاهندسه 2

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 36

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 36 دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل دو ص 36 ( حل فعالیت...
تبدیل های هندسی و کاربردهارشته ریاضیهندسه 2یازدهم

تبدیل طولهای مبحث انتقال در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

  این سوال مربوط به فصل دوم کتاب درسی هندسه دو پایه یازدهم رشته ریاضی هست. توی این مقاله سعی کردم مفاهیم اولیه رو یاد...