تگ: حسابان_یک

اعمال روی توابع تابع حسابان یک رشته ریاضی یازدهم

دامنه تقسیم توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

دامنه تقسیم توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96 این سوال به فصل دو ،درس چهار از کتاب حسابان یک ،پایه یازدهم رشته ریاضی...

هندسه تحلیلی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

هندسه تحلیلی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96 این مسئله مربوط به درس حسابان یک درس پنج ،پایه یازدهم رشته ریاضی هست.امیدوارم با خوندن...
تابع حسابان یک رشته ریاضی وارون تابع یازدهم

ترکیب توابع و وارون در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

ترکیب توابع و وارون در گزینه دو مرحله پنجم سال 96 این مسئله  مربوط به فصل دوم ،درس چهارم از کتاب حسابان یک پایه یازدهم...
حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای

موضوع: سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای اهداف کلی: 1-آشنایی با توابع چند ضابطه ای 2-محاسبه دامنه تابع در هر ضابطه 3-یادگیری رسم توابع...
تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع خطی و زوج مرتب

موضوع: سوال امتحانی تابع خطی و زوج مرتب اهداف کلی: 1-تعریف تابع به کمک زوج مرتب  2-محاسبه دامنه و برد تابع با استفاده از مجموعه...
تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع همانی

سوال امتحانی تابع همانی اهداف کلی: 1- یادگیری تابع همانی 2-محاسبه میانگین صورت سوال یک:     ارائه حل: می دانیم که تابع همانی هر...
تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع رادیکالی

موضوع: سوال امتحانی تابع رادیکالی اهداف کلی: 1-محاسبه مقدار عددی در تابع رادیکالی 2- استفاده از اتحاد ها در محاسبات تابع رادیکالی صورت سوال: ارائه...
تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع ثابت

موضوع: سوال امتحانی تابع ثابت اهداف کلی: 1استفاده از تعریف تابع ثابت 2-کاربرد تابع ثابت در حاصل ضرب دو تابع صورت سوال یک:   ارائه...
حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع چند ضابطه ای

موضوع: سوال امتحانی تابع چند ضابطه ای اهداف کلی: 1-تعیین ضابطه تابع با کمک نمودار آن 2- استفاده از تابع ثابت 3- نوشتن معادله خط...
تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع کسری

موضوع: سوال امتحانی تابع کسری اهداف کلی: 1- آشنایی با توابع کسری 2- محاسبه مقدار تابع در نقطه ای مشخص صورت سوال:     ارائه...