تگ: رادیکال

درس دوم:ریشهٔ nامدهمریاضی یکفصل 3: توان های گویا و عبارت های جبریویدیو

فیلم آموزشی ساده کردن رادیکال ها ریاضی یک

مدیر مدیر
فیلم آموزشی ساده کردن رادیکال ها ریاضی یک دوستان در این نوشته ،فیلم آموزشی ساده کردن رادیکال ها ریاضی یک ( چند فیلم آموزشی از...
درس دوم: سهمیدهمریاضی یکفصل 4: معادله ها و نامعادله هاگام به گام پایه دهمگام به گام ریاضی یک

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص81

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص81 دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص81 ( حل فعالیت وتمرین ص...