تگ: رشته انسانی

رشته انسانی

حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک فصل 5: تابع یازدهم

سوال امتحانی ترکیب دو تابع

موضوع: سوال امتحانی ترکیب دو تابع اهداف کلی: 1- مسلط شدن بر یافتن مقادیر تابع در نقاط مختلف 2-کار با حاصل ضرب و ترکیب تابع...
رشته انسانی ریاضی و آمار دو یازدهم

کتاب درسی ریاضی و آمار دو

کتاب درسی ریاضی و آماردو کتاب حاضر در راستای برنامۀ درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب های ریاضی دورۀ دوم متوسطه تألیف شده است....
دهم رشته انسانی ریاضی و آمار یک

کتاب درسی ریاضی و آمار یک

مدیر مدیر
کتاب درسی ریاضی و آمار یک سال 1400-1401         مولفان کتاب درسی ریاضی و آماریک  پایهٔ دهم رشتهٔ انسانی در جهت اهداف...