تگ: رشته_تجربی

دنباله دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی و آمار یک

تعریف دنباله در ریاضی

تعریف دنباله در ریاضی به تابعی از مجموعه اعداد طبیعی به مجموعه اعداد حقیقی دنباله  می گویند.     تعریف:  چون در دنباله مجموعه اول...
حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای

موضوع: سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای اهداف کلی: 1-آشنایی با توابع چند ضابطه ای 2-محاسبه دامنه تابع در هر ضابطه 3-یادگیری رسم توابع...
تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع همانی

سوال امتحانی تابع همانی اهداف کلی: 1- یادگیری تابع همانی 2-محاسبه میانگین صورت سوال یک:     ارائه حل: می دانیم که تابع همانی هر...
تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع رادیکالی

موضوع: سوال امتحانی تابع رادیکالی اهداف کلی: 1-محاسبه مقدار عددی در تابع رادیکالی 2- استفاده از اتحاد ها در محاسبات تابع رادیکالی صورت سوال: ارائه...
تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع ثابت

موضوع: سوال امتحانی تابع ثابت اهداف کلی: 1استفاده از تعریف تابع ثابت 2-کاربرد تابع ثابت در حاصل ضرب دو تابع صورت سوال یک:   ارائه...