تگ: ریاضی دو

ریاضی دو

حسابان یک رشته ریاضی ریاضی دو معادلات درجه دوم معادلهٔ درجهٔ دوم و تابع درجه ٢ یازدهم

معادله درجه دوم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

معادله درجه دوم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96 این سوال مربوط به درس دو از فصل یک ريا،کتاب حسابان یک ،پایه یازدهم رشته...
حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک فصل 5: تابع یازدهم

سوال امتحانی ترکیب دو تابع

موضوع: سوال امتحانی ترکیب دو تابع اهداف کلی: 1- مسلط شدن بر یافتن مقادیر تابع در نقاط مختلف 2-کار با حاصل ضرب و ترکیب تابع...