تگ: ریاضی_و_آمار_یک

حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای

موضوع: سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای اهداف کلی: 1-آشنایی با توابع چند ضابطه ای 2-محاسبه دامنه تابع در هر ضابطه 3-یادگیری رسم توابع...
تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع خطی و زوج مرتب

موضوع: سوال امتحانی تابع خطی و زوج مرتب اهداف کلی: 1-تعریف تابع به کمک زوج مرتب  2-محاسبه دامنه و برد تابع با استفاده از مجموعه...
تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع رادیکالی

موضوع: سوال امتحانی تابع رادیکالی اهداف کلی: 1-محاسبه مقدار عددی در تابع رادیکالی 2- استفاده از اتحاد ها در محاسبات تابع رادیکالی صورت سوال: ارائه...
تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع ثابت

موضوع: سوال امتحانی تابع ثابت اهداف کلی: 1استفاده از تعریف تابع ثابت 2-کاربرد تابع ثابت در حاصل ضرب دو تابع صورت سوال یک:   ارائه...
حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع چند ضابطه ای

موضوع: سوال امتحانی تابع چند ضابطه ای اهداف کلی: 1-تعیین ضابطه تابع با کمک نمودار آن 2- استفاده از تابع ثابت 3- نوشتن معادله خط...
تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع کسری

موضوع: سوال امتحانی تابع کسری اهداف کلی: 1- آشنایی با توابع کسری 2- محاسبه مقدار تابع در نقطه ای مشخص صورت سوال:     ارائه...
حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک فصل 5: تابع یازدهم

سوال امتحانی محاسبه دامنه وبرد با کمک نمودار تابع

موضوع: سوال امتحانی دامنه و برد با کمک نمودار تابع اهداف کلی: 1- تشخیص دامنه تابع از روی نمودار آن  2- تشخیص برد تابع از...
تابع تابع تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک فصل 5: تابع یازدهم

سوال امتحانی تشخیص تابع

موضوع: سوال امتحانی تشخیص تابع اهداف کلی: 1- یادگیری تعریف تابع 2- تشخیص تابع با کمک نمودار  صورت سوال:     ارائه حل: برای تشخیص...
حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک فصل 5: تابع یازدهم

سوال امتحانی تعریف تابع

موضوع: سوال امتحانی تعریف تابع اهداف کلی: 1- تعریف تابع تعریف زوج مرتب 3-محاسبه ضابطه تابع از طریق زوج مرتب صورت سوال:     ارائه...