آنالیز ترکیبی ریاضی دهم سطح دو

بنام خدا

هدف از این آزمون تسلط شما بر ترکیبیات است

سعی کنید اول مطالعه کاملی بر ترکیبیات داشته باشید و  سپس اقدام به شروع آزمون کنید


مواد امتحانی